nl-NL English (United States)
METEN VAN ZETTINGEN MET HET LPMH-SYSTEEM


Wanneer meten met zakbaken niet goed mogelijk of niet nauwkeurig genoeg is:

 • Bij ruimtegebrek: ophogingen met smalle kruin, verbreding van bestaande weg,…… 
 • Geluidswallen van reststoffen 
 • Demping van watergangen 
 • Ophogingen van AVI bodemas 
 • Monitoren van zettingen na ingebruikname 
 • Bewaken van ondergrondse leidingen 
 • Monitoren van zettingen op stortplaatsen 
Wij voeren deze metingen met eigen meetwagens uit op basis van een dagtarief.

Downloads:
DEFORMATIE- EN HELLINGMETING
De SAAF (Shape Accel Array Field) bestaat uit een keten van onderling in alle richtingen scharnierend aaneengekoppelde sensorelementen. Elk element bevat een multi-axiale MEMS accelerometer die de hellinghoek in de X- en Y- richting meet. Resultaat : elke 0,50 of 0,30 m een uitlezing, dus in één oogopslag het volledige beeld van de gedistribueerde deformatie. En: ongeacht de lengte van de SAAF (leverbaar tot 100 m) slechts één enkele datakabel. De SAAF kan zowel vertikaal als horizontaal worden geïnstalleerd. 

Toepassingen: 
 • horizontale en verticale zetting van grondlichamen 
 • deformatie van kademuren, damwanden en diepwanden 
 • bepaling van de ligging van ondergrondse leidingen 
 • horizontale deformatie van de ondergrond 
Voor metingen met een beperkte tijdsduur is de SAAF ook te huur.

Download:
  ANCHORVIEW
  Op tekeningen staan groutinjectieankers keurig met een rechte lijn aangegeven. De praktijk is vaak anders: tijdens het boren kunnen de ankerstangen door een aantal oorzaken zowel in het verticale als horizontale vlak van richting veranderen en daardoor een vorm krijgen die afwijkt van het beoogde verloop. Om een aantal redenen kan het van belang zijn de werkelijke vorm van het anker te kennen. Door een SAAF in de holle kern van het anker in te brengen en vervolgens alle segmenten in een keer uit te lezen wordt het gedistribueerde 3D verloop van het anker over zijn gehele lengte op de millimeter nauwkeurig bepaald. Deze meetmethode wordt ook toegepast als controle op de correcte plaatsing van b.v. vrieslansen en GEWI-ankers, het verloop van injectieleidingen en de juiste helling van boorcasings.

  Wij voeren dit soort metingen uit als onafhankelijke partij met eigen meetapparatuur.

  Download:
  ZETTINGS- EN ONTGRONDINGSDETECTIE
  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een speciale kabel. De kabel bevat twee paralelle fibers: de ene fiber is vast ingebed in het kabellichaam (de rekfiber), de andere is een loose tube fiber die spanningsloos in de kabelmantel ligt (de temperatuurfiber). Als de grond waarin de kabel is aangebracht op enig punt deformeert, treedt rek op in de kabel. Deze rek wordt doorgegeven aan de rekfiber. De temperatuurfiber ondergaat geen rek omdat hij vrij in de kabel ligt en dient om effecten van temperatuurvariaties op de gemeten rek te compenseren. De kabel is aangesloten op een uitleesunit die continu een hoogfrequente puls door beide fibers stuurt en vervolgens het door de fibers terugverstrooide licht analyseert. Uit de verschuivingen in het spectrum volgt de gedistribueerde rek en dus de vervorming van de omliggende grond. Ongeacht de lengte van de fiber (tot tientallen km's) bedraagt het lengte-meetinterval 1 meter, dus elke meter een uitlezing. Dat betekent ook dat de gedistribueerde rek, en dus de deformatie van de grond op de meter nauwkeurig wordt bepaald!
   
  In plaats van enkelvoudige kabel leveren wij ook een geotextiel met fabrieksmatig geïntegreerde optische fibers.

  Download:
  MONITORING ANKERKRACHTEN
  Door een aantal reksensoren in de groutkern van een anker in te storten kan niet alleen de door het anker op genomen kracht maar ook de verdeling van de krachtopname over de lengte van het anker worden gemeten. Hiervoor passen wij uitsluitend optische glasfibersensoren toe. Is vaak onderdeel van een SHM (Structural Health Monitoring) systeem van b.v. kademuren. Doordat de metingen al tijdens het afspannen van het anker kunnen plaatsvinden kan de relatie tussen rek en kracht zeer nauwkeurig worden vastgelegd. De sensoren, van het type FBG ( Fiber Bragg Grating), meten met een nauwkeurigheid van 20 microstrain ofwel 20/1000mm per meter. Deze sensoren worden in serie geplaatst zodat ze alle via slechts één uitgaande kabel kunnen worden uitgelezen. 
  DIKEALERT: REAL-TIME DIJKBEWAKING MET OPTISCHE GLASFIBERTECHNIEK
  Het early warning concept voor dijkbewaking. Het systeem bestaat uit enkele op geringe diepte langs de omtrek van de dijkdoorsnede aangebrachte glasfiber kabels of stroken geotextiel met geïntegreerde glasfibers die op een uitleesunit zijn aangesloten. De uitleesunit stuurt continu een lichtpuls door de fibers en analyseert het terugverstrooide spectrum. Uit de verschuiving van de zgn. Brillouin frequentie volgt het gedistribueerde vormveranderingspatroon over de volle lengte van de fibers.

  Zo kan over een lengte van meerdere tientallen kilometers een lokale vervorming of beweging van enkele millimeters worden gedetecteerd en op de meter nauwkeurig worden gelokaliseerd. Het systeem doet elke meter van de dijk een uitlezing. Dus bij een dijklengte van 20 kilometer het equivalent van maar liefst 20.000 sensoren!
  DIKEALERT heeft zich overtuigend bewezen o.a. tijdens het macrostabiliteitsexperiment binnen het IJkdijk project en wordt inmiddels regelmatig toegepast voor het detecteren van dreigende ontgrondingen.

  Download:
  DIVERSE SENSOREN/INSTRUMENTATIE
        
  • Piezometers voor meting waterspanning en waterpeil
  • Miniature fiber optic waterspanningsmeter > diameter slechts 5 mm! 
  • In-place inclinometers 
  • Digitale handmatige inclinometers 
  • Hellingmeetbuizen/inclinometer casings 
  • TPC Total Pressure Cell gronddrukdozen 
  • Ankerkrachtopnemers 
  • Extensometers 
  • SSG Soil Settlement Gauges 
  • Pendulums 
  • Dataloggers 

  Download:
  Vrijwaringsclausule   Copyright 2016 by Inventec B.V.